Vaak zijn het omstanders die opmerken dat iemand niet (meer) in staat is zaken verstandig voor zichzelf te regelen. Voor mensen met een ouderdomsziekte, een verstandelijke beperking, een psychiatrische ziekte of een ernstige somatische aandoening, kan het moeilijk zijn om goed te kunnen nadenken en beslissen over de eigen behandeling en verzorging. Het is moeilijk om informatie te begrijpen of te overzien wat de gevolgen van een besluit zijn. Dan is het nodig dat iemand anders opkomt voor de belangen van de zieke of beperkte persoon.

Als familie niet kan of wil optreden als belangenbehartiger bijv. omdat zij daar zelf te oud voor zijn geworden of wanneer er onderling onenigheid bestaat over wat goed is voor de cliënt, kan een professioneel mentor optreden als wettelijk vertegenwoordiger van een persoon die (tijdelijk) wilsonbekwaam is op het gebied van gezondheid en welzijn.

De kantonrechter zal de wilsbekwaamheid toetsen aan een artsenverklaring en verklaringen van familie en hulpverleners. De kantonrechter zal de cliënt om wie het gaat ook zelf willen spreken als dat mogelijk is. De kantonrechter beslist daarna of een mentor aangesteld wordt.

Als familie niet als belangenbehartiger kan optreden, is een professioneel mentor van Mentor Dienst Utrecht een duurzaam alternatief. Lees verder over onze praktijk of neem contact op via telefoon nummer: 0651574539 mail: info@mentordienstutrecht.nl