Taken

Artikel 1:453, 4e lid BW: De mentor zal waken over de belangen van gezondheid en het welzijn van de cliënt. In de praktijk betekent dit dat de mentor verantwoordelijk is voor het opbouwen en in stand houden van een goed hulpverleningsnetwerk rond de cliënt. De mentor heeft hierin een superviserende, regie-voerende en uiteindelijk besluitvormende taak.

Herstel

Iemand kan tijdelijk wilsonbekwaam zijn omdat hij geen, of verkeerde behandeling krijgt. In dat geval gaan we de cliënt toe leiden naar passende zorg en behandeling. We vinden het belangrijk dat het mentorschap niet langer duurt dan nodig en gaan, met een plan van aanpak, toewerken naar herwinnen van eigen regie. Als dat bereikt is zullen we de vraag naar voortzetten of beëindigen van mentorschap voorleggen aan de kantonrechter.

Behoud

Vanzelfsprekend geldt dit niet voor cliënten die een progressieve ziekte hebben of dusdanig gehandicapt zijn dat eigen regie niet mogelijk is. Met hen zullen wij een duurzame mentor-relatie onderhouden die gericht is op kwaliteit en stabiliteit. Mentor Dienst Utrecht staat voor rechtsbescherming waar het gaat om immateriële belangen. Wij zetten ons in om het lijden te beperken en het welzijn van de cliënt maximaal te bereiken. Familieleden van de gementoreerde kunnen er op rekenen dat zij betrokken worden bij het mentor-proces wanneer dat wenselijk is voor het welzijn van hun naaste.

Werkwijze

Wij zullen er voor zorgen dat onze cliënten de best passende zorg krijgen. Dit doen wij door als een professioneel ‘naaste’, contact te onderhouden met de cliënt, zijn zorgverleners en familieleden. Voor het multi-disciplinair team zijn wij een professionele gesprekspartner die in de eerste plaats het belang van de cliënt vertegenwoordigt en met kennis en gevormde intuïtie de overwegingen van het team hoort en weegt. Een professioneel mentor van Mentor Dienst Utrecht zal er voor zorgen dat de cliënt zoveel mogelijk kan deelnemen aan wat besproken, gewogen en besloten moet worden. Dat doen we door onze cliënt te kennen en aan te sluiten bij zijn manier van voelen en denken, praten en begrijpen, zijn inbreng aan te moedigen.

Wij werken aan een optimale samenwerking tussen de cliënt, zijn zorgverleners en familieleden door toegankelijk te zijn voor gesprek, overleg en te zorgen voor een ruime telefonische bereikbaarheid. We zullen de cliënt regelmatig bezoeken, korte lijnen in ons netwerk benutten en een bekwaam gesprekspartner zijn naar zorgverleners. Om continuïteit en kwaliteit te waarborgen werken wij nauw samen met andere mentoren in de regio Utrecht. 

Als u meer wilt weten over onze dienstverlening, neem dan contact op via tel.nr. 0651574539 of mail: info@mentordienstutrecht.nl

 

Tip: lees ook eens www.goedvertegenwoordigd.nl , dé wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor familie en naaste als die de regie zelf niet (meer) kan voeren.